Chi nhánh lu?i di?n cao th? Yên Bái hoàn thành k? ho?ch s?a ch?a

Ð?n gi?a tháng 9/2013, Chi nhánh lu?i di?n cao th? Yên Bái dã hoàn thành k? ho?ch s?a ch?a thu?ng xuyên c?a c? nam, d?c bi?t là c?ng c? h? th?ng ch?ng sét trên du?ng dây nên su?t s? c? dã gi?m rõ r?t (Ch? b?ng 1/4 nam 2012) và t? d?u nam t?i nay dã không d? x?y ra s? c? ch? quan, d?m b?o cung c?p di?n an toàn liên t?c. Trong ?nh: V?n hành c?p di?n t?i tr?m bi?n áp 110kV Nghia L?. ?nh: Ng?c Hà – TTXVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *